Tag Archives: og:image

Chèn thẻ property=”og:image” vào NopCommerce cho share image trên facebook

Mở rộng hình ảnh khi copy link facebook

Nito Asia: Chèn thẻ property=”og:image” vào NopCommerce cho share image trên facebook nhưng không thay đổi bất cứ nội dung hình ảnh gì của website. Mục tiêu: Muốn một hình ảnh to hiện lên facebook khi copy link trang web (đặc biệt sử dụng source code NopCommerce), giống như vầy.   CHUẨN BỊ: Hình mong […]